Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania informacji o ofercie Aasa Polska S.A.

Aasa Polska S.A. z siedzibą przy ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania informacji o ofercie Aasa Polska S.A. (zwany dalej „Regulaminem”).

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

a) Aasa - Aasa Polska S.A. z siedzibą przy ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939, działająca jako podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną na rzecz Klientów z wykorzystaniem Systemu teleinformatycznego

b) Klient - osoba korzystająca z Serwisu jako usługobiorca w odniesieniu do usługi świadczonej drogą elektroniczną;

c) Produkty - opisane w Serwisie usługi oferowane przez Aasa w zakresie udzielania pożyczek poza systemem bankowym

d) Serwis - zespół powiązanych ze sobą stron internetowych dostępnych pod adresem www.asakredyt.pl przy wykorzystaniu urządzeń teletechnicznych umożliwiających dostęp do sieci Internet;

e) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną;

f) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonywanie usługi na rzecz Klienta, które następuje poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną;

g) Formularz danych Klienta - zestawienie danych o Kliencie przesyłany przez Klienta do Aasa poprzez Serwis w celu rozpoczęcia procedury przygotowania umowy mającej za przedmiot udostępnienie Klientowi Produktu,

h) Formularz informacyjny - formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego zamieszczany przez Aasa w Serwisie w wykonaniu ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną umożliwiające zapoznanie się z ofertą w zakresie dostępnych Produktów, w tym oraz zawarcie umowy sprzedaży Produktów z wykorzystaniem Serwisu jest Aasa.

3. Regulamin określa:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b) warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

c) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

d) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym w odniesieniu do usług określonych w Regulaminie;

e) warunki udostępniania Produktów;

f) tryb postępowania reklamacyjnego.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Aasa wykorzystuje Serwis w celu propagowania Produktów, udzielania informacji o Produktach, w tym udostępniania Klientom Formularzy informacyjnych, oraz umożliwiania Klientom przesyłanie do Aasa Formularzy danych.

2. Serwis nie jest platformą informatyczną umożliwiającą zawarcie z Aasa umowy mającej za przedmiot udostępnienie Produktu.

3. Treść Serwisu nie może być rozumiana jako złożenie przez Aasa oświadczenia woli w odniesieniu do poszczególnych Klientów w zakresie udostępnienia jakiegokolwiek Produktu.

§ 3
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest używanie oprogramowania, sprzętu i narzędzi niezbędnych do korzystania z Internetu.

2. Połączenie z Serwisem w odniesieniu do operacji wykonywanych w związku z dokonywaniem płatności za zakupiony Produkt jest szyfrowane przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych narzędzi zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych, bezpiecznego przeprowadzenia transakcji i realizacji Zamówienia.

§ 4
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Aasa świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

2. Klient korzystający z Serwisu nie jest zobowiązany do ponoszenia żadnych opłat za udostępnienie treści zamieszczonych w Serwisie. Klient ponosi natomiast koszty połączeń z Serwisem według taryf stosowanych przez operatorów obsługujących jego połączenia.

3. Regulamin udostępniony jest Klientowi nieodpłatnie w Serwisie przed zawarciem umowy sprzedaży w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient

4. Klient przesyłający poprzez Serwis Formularz danych zobowiązany jest podać prawdziwe i prawidłowe dane. Wprowadzenie przez Klienta nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy, wyłącza odpowiedzialność Aasa z tytułu skutków wprowadzenia takich danych do formularza oraz może stanowić podstawę zastosowania wobec Klienta sankcji prawnych przewidzianych przez stosowne uregulowania.

5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przy wykorzystaniu narzędzi powszechnie uznawanych na zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

6. Zakazane jest podejmowanie prób wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji do treści zamieszczonych w Serwisie, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obraźliwych, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.

7. Aasa może zmienić treść Formularza informacyjnego w przypadku zmiany warunków udostępniania Produktów.

8. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 5
Warunki udostępniania Produktów

1. Produkty udostępniane są przez Aasa po przesłaniu przez Klienta Formularza danych oraz podpisaniu przez Aasa oraz Klienta umowy mającej za przedmiot udostępnienie Produktu.

2. Udostępnienie Produktów poprzedzane jest oceną ryzyka kredytowego dokonywaną przez Aasa w odniesieniu do każdego Klienta ubiegającego się o Produkt. Aasa może żądać od Klienta dostarczenia dokumentów oraz informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego.

§ 6
Ochrona danych osobowych

1. Aasa jest administratorem danych osobowych przesłanych przez Klientów w zakresie objętym Formularzem danych przesłanym z wykorzystaniem Serwisu.

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Aasa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności uregulowaniami dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz uregulowaniami z zakresu ochrony danych osobowych, w celu nawiązywania, ukształtowania treści lub rozwiązywania stosunku prawnego wynikającego z zawarcia umowy sprzedaży Produktów oraz wykonywaniem czynności związanych z obsługą Klienta po zawarciu umowy sprzedaży.

3. Udostępnienie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz warunkuje zawarcie umowy sprzedaży Produktów. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawiania.

4. Aasa nie udziela telefonicznych informacji na temat danych osobowych przetwarzanych w administrowanych przez siebie zbiorach.

5. Klient może żądać zaprzestania przetwarzania dotyczących tegoż Klienta danych w zakresie określonym w stosownych uregulowaniach, a także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

§ 7
Postępowanie reklamacyjne

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy składać w formie pisemnej na adres Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa.

3. Aasa może zwrócić się z prośbą do Klienta o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących reklamacji oraz o dostarczenie dodatkowych dokumentów służących do zbadania zasadności reklamacji.

4. Aasa udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 45 dni.

5. Wszystkie przesyłki należy kierować na adres: ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przy uwzględnieniu przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym i innych stosownych uregulowaniach. W przypadku zmiany Regulaminu treść w zmienionym brzmieniu będzie dostępna w Serwisie.